Darowizna przekazana dla fundacji to zawsze wyraz dobrego serca. Wiele osób dzieli się swoimi pieniędzmi, aby pomóc osobom chorym, niepełnosprawnym, pokrzywdzonym zwierzętom, czy też wspomóc inny ważny cel. Warto jednak wiedzieć, że pomagając innym, możemy przy okazji skorzystać z ulgi podatkowej w rozliczeniu PIT.

Darowizna przekazana dla fundacji to zawsze wyraz dobrego serca. Wiele osób dzieli się swoimi pieniędzmi, aby pomóc osobom chorym, niepełnosprawnym, pokrzywdzonym zwierzętom, czy też wspomóc inny ważny cel. Warto jednak wiedzieć, że pomagając innym, możemy przy okazji skorzystać z ulgi podatkowej w rozliczeniu PIT.

Darowizna to, według Kodeksu Cywilnego, środki bądź przedmioty przekazane w sposób bezinteresowny. Darczyńca więc w zamian nie otrzymuje żadnych świadczeń. Jednakże prawo przewiduje dla nich prawo skorzystania z tzw. ulgi za darowizny. Ma to na celu promowanie tej praktyki.

Darowizna może zostać przekazana organizacji działającej na korzyść ustalony w ustawie celów pożytku publicznego. W roku podatkowym, w którym taka darowizna miała miejsce, o podarowaną kwotę będzie pomniejszona podstawa opodatkowania. Darowiznę można przekazać nie tylko fundacjom, ale również i innym organizacjom pozarządowym, które nie mają statusu OPP. Darczyńcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, z tym, że przekazane środki muszą być własnością darczyńcy.

Darowizna, która nastąpiła w danym roku może być uwzględniona w rozliczeniu podatkowym za ten okres. Odliczenie kwoty podarowanej dokonywane jest od dochodu. Darowizna może więc np. pomóc uniknąć wyższego progu podatkowego. Maksymalnie można odliczyć kwotę będącą 6% rocznego dochodu płatnika. Od kwoty dochodu odlicza się zatem koszty uzyskania przychodu, składki ZUS, a następnie darowiznę. Od uzyskanej kwoty należy dopiero odprowadzić podatek w wysokości 18%.

Warto pamiętać, iż ulga za darowiznę to nie to samo co 1% na OPP. Ulga dotyczy bowiem jedynie odliczenia darowizn, które zostały podarowane z własnych środków. Z kolei 1% przekazywany jest z podatku, który i tak trzeba zapłacić. Oczywiście dozwoloną praktyką jest wspomożenie danej organizacji jednocześnie darowizną i 1% kwoty należnego podatku.

Rozliczenie darowizny dokonywane jest w załączniku PIT/O do zeznania składanego w Urzędzie Skarbowym. Tam należy wpisać kwotę darowizny, odliczenia oraz wszystkie dane pozwalające na identyfikację darczyńcobiorcy (nazwa i adres). W przypadku kontroli z urzędu może być konieczne potwierdzenie dokonania darowizny. Potwierdzić darowiznę można w bardzo łatwy sposób, wystarczy posiadać potwierdzenie przelewu lub, w przypadku darowizn rzeczowych, spisaną umowę przekazania darowizny. Stosowne pismo powinny podpisać obie strony. Poza tym warto zadbać także o oświadczenie obdarowanego.

Źródło: http://rozliczeniepit.pl/ulgi-i-odliczenia/ulga-za-darowizne-dla-fundacji/